strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«GOPS»

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 48 677-30-40, fax 48 677-31-76


e-mail:
gops@przylek.pl

Godziny pracy: 7.00 – 15.00

Numer konta na który komornicy mogą przelewać zadłużenie z tytułu alimentów:
25 9157 0002 0050 0530 9658 0002

Kierownik - mgr Maria Madejska - organizator pomocy społecznej

Pracownicy socjalni:
- starszy pracownik socjalny Barbara Pietrus, tel. 677-30-40 e-mail: bp.gops@przylek.pl 
- pracownik socjalny Hanna Łapczyńska, tel. 677-30-40 e-mail: hl.gops@przylek.pl 
- aspirant pracy socjalnej mgr Elżbieta Urbanek, tel. 677-30-40 e-mail: eu.gops@przylek.pl
Referent d/s świadczeń rodzinnych mgr Katarzyna Knieć, tel. 677-30-40 e-mail: kk.gops@przylek.pl 
Główna księgowa mgr Marzena Rogala, tel. 0-48-677-30-16, e-mail: mr.gops@przylek.pl 

Pomoc społeczna przyznawana jest w oparciu o:
Świadczenia pomocy społecznej – Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.
Świadczenia rodzinne – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami.
Fundusz alimentacyjny – Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późniejszymi zmianami.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako:
1. Zadania własne gminy,
2. Zadania zlecone gminie.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria dochodowe i ich dochód nie przekracza:
1. Dla osoby samotnie gospodarującej - 477,00zł,
2. Rodzinie – 351,00zł,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
1.ubóstwo,
2.sieroctwo,
3.bezdomność,
4.bezrobocie,
5.niepełnosprawność
6.długotrwała lub ciężka choroba
7.przemoc w rodzinie,
8.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: rodzina niepełna, wielodzietna,
10.brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11.trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12.trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13.alkoholizm lub narkomania,
14.zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15.klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Formy pomocy:
1. Zasiłki stałe,
2. Zasiłki okresowe,
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne,
4. Usługi opiekuńcze,
5. Dożywianie dzieci w szkołach,
6. Praca socjalna.

Aby otrzymać pomoc należy:
1. Zgłosić się do pracownika socjalnego pracującego w rejonie w którym osoba zamieszkuje,
2. Złożyć podanie o pomoc,
3. Udokumentować dochód osoby lub rodziny np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym oraz inne dochody mające wpływ na przyznanie pomocy,
4. Dostarczyć inne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego.
Pomoc w formie świadczeń rodzinnych to:
1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
2. Zasiłek pielęgnacyjny,
3. Świadczenie pielęgnacyjne,
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
O ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych mogą ubiegać się rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, których dochód netto z roku poprzedzającego złożenie wniosku na dany okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 504,00 zł na osobę w rodzinie lub 583,00 zł na osobę jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawane są bez względu na dochód.

Aby otrzymać świadczenie rodzinne należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód i dołączyć do wniosku inne wymagane dokumenty.
Osoby uprawnione do zasądzonych alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji przez komornika mogą ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód,
4. Dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
5. Dołączyć inne wymagane dokumenty.