strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«Aktualności»
Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Przyłęk
Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy (do 1 lipca 2013 r.) na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Zebrane od mieszkańców odpady będą trafiać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez marszałka w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Nasza gmina została przydzielona zgodnie z treścią projektu WPGO dla Mazowsza do instalacji znajdującej się w Radomiu. W nowym systemie priorytetem jest wykorzystanie odpadów a nie składowanie, unieszkodliwienie przez składowanie dotyczyć będzie tylko odpadów resztkowych. Gmina realizując obowiązki nowej ustawy wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierała odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk. Aby nowy system mógł prawidłowo funkcjonować Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. Stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Wpływy z opłat pokryją koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Powstanie punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowy system ma ograniczyć składowanie a zwiększyć wykorzystanie i odzysk odpadów co jest działaniem na rzecz poprawy naszego środowiska i dbałości o pozostawienie następnym pokoleniom prawidłowej przestrzeni do zdrowego rozwoju i życia. Przepisy te obowiązują w całym kraju.